Restaurant Working Hours
After Duhur prayer till 12:30 Am

Reservations ( 0593299951 )

A- Forchetta Khurais (1) ( 011 4929792 )

B- Forchetta al Nafel (2) ( 011 4157943 )

C- Forchetta al Tahlya (3) ( 0549999883 )

D- Forchetta al Nakheel (4) ( 011 4154919 )